Наука

          

Науково-педагогічні працівники кафедри туристичного та готельного бізнесу  проводять науково-дослідну і науково-виробничу діяльність кафедри (далі – кафедра) за наступними  напрямами:

Комплексний підхід до науково-дослідної роботи кафедри реалізується виходячи з наступних умов та задач:

Напрями наукових досліджень на кафедрі формуються, виходячи із сучасних проблем суб’єктів господарської діяльності та зорієнтовані на забезпечення ефективності їх функціонування в умовах жорсткої конкуренції. Тематика наукових досліджень охоплює актуальні питання: законодавчого регулювання організації туроператорської та турагентської діяльності в Україні; організації та розвитку господарської діяльності підприємств сфери туризму; теоретико-організаційних та практичних аспектів туристично-готельного підприємництва в сучасному бізнесі; перспектив розвитку мережі туристичних інформаційних центрів України.

При формуванні тематики курсових робіт кафедри вибір напрямів наукових досліджень обумовлений необхідністю підготовки фахівців для підприємств різних форм власності і базується на опануванні теоретичного та практичного матеріалу з дисциплін, що передбачені навчальним планом. Результати наукових досліджень впроваджуються у навчальний процес і практичну діяльність суб’єктів господарювання туристичної сфери.

Станом на 1 січня 2017 р. на кафедрі працюють над науково-дослідними темами:

За результатами офіційно закріплених за кафедрою та індивідуальних наукових досліджень науково-педагогічними працівниками кафедри видано 2 навчальних посібники, 8 монографій, 121 стаття і 145 тез доповідей. Науково-педагогічні працівники кафедри щорічно беруть участь у науково-методичних та науково-практичних конференціях університету та за його межами.

Наукові дослідження кафедри відповідають профілю її діяльності та орієнтовані на вивчення і можливості розв’язання теоретичних і практичних проблем щодо підвищення ефективності функціонування підприємств туристичної сфери у сучасних умовах господарювання.

Вплив науково-дослідної роботи на навчальний процес полягає у тому, що результати наукових досліджень науково-педагогічних працівників знаходять своє відображення у змісті навчальних дисциплін, які вони викладають. Основним завданням науково-дослідної роботи кафедри є сприяння всебічній інтеграції навчально-виховного процесу, наукової та науково-виробничої діяльності.

Одним із важливих напрямів наукової роботи кафедри є керівництво науково-дослідною роботою студентів. З цією метою на кафедрі функціонує Студентська науково-дослідна лабораторія. Науково-дослідна робота студентів – це дієвий засіб підвищення якості підготовки фахівців, який тісно пов’язаний  із навчальним процесом.