Абітурієнту

          

Кафедра здійснює підготовку фахівців ступеня «бакалавр» за спеціальністю 242 «Туризм» (кваліфікація: «бакалавр з туризму, фахівець з туристичного обслуговування»).

Приділяє велику увагу розробці навчально-методичного забезпечення дисциплін фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної, професійної та практичної підготовки, які формують майбутнього фахівця:

Навчальна дисципліна

Загальний обсяг,
годин

Навчальна дисципліна

Загальний обсяг,
годин

Вища та прикладна математика

216

Економіка підприємства

216

Статистика

108

Мовний етикет

54

Інформаційні системи і технології

108

Ділова іноземна мова в туристичному бізнесі

450

Економічна теорія

216

Основи музеєзнавства

108

Географія туризму

108

Культура гостинності

108

Туристичне  країнознавство

108

Історія туризму

54

Безпека життєдіяльності

54

Товарознавство сувенірів та народних художніх промислів

180

Екологія

54

Зелений туризм

108

Основи охорони праці

54

Комп’ютерна графіка і Web-дизайн

108

Основи наукових досліджень

108

Практикум з комп‘ютерної графіки і Web-дизайну

54

Міжнародні економічні відносини

108

Організація роботи офісу та діловодство в туристичному бізнесі

108

Рекреаційні комплекси світу

108

Теорія та історія кооперації

90

Основи туризмознавства

108

Соціологія

72

Організація туристичних подорожей

108

Основи підприємницької діяльності

90

Організація екскурсійної діяльності

108

Страхування в туристичному бізнесі

72

Організація анімаційної діяльності

108

Інформаційні системи та технології в туристичній індустрії

162

Туроперейтинг

108

Фінанси

90

Організація готельного господарства

216

Бізнес-планування в туристичному бізнесі

90

Організація ресторанного господарства

216

Менеджмент конфліктних ситуацій

72

Правознавство

108

Менеджмент безпеки в туристичному бізнесі

108

Правове регулювання туристичної діяльності

108

Організація ділового туризму і виставкової діяльності

108

Маркетинг

108

Кухні народів світу

198

Маркетинг у туризмі

108

Ринок туристичних, ресторанних та готельних послуг

72

Менеджмент у туризмі. Комунікативний менеджмент

108

Управління персоналом в туристичному бізнесі

108

Менеджмент організацій

108

Геоекономіка туризму

108

Облік і аудит

108

Спеціалізований туризм

90

Управління інвестиціями в туристичному бізнесі

108

PR-технології в туристичному бізнесі

90

Ціноутворення в туристичному бізнесі

90

Оподаткування в туристичному бізнесі

108

Важливу роль у підготовці фахівців відіграє забезпечення системного підходу до процесу формування теоретичних основ і придбання практичних навиків майбутньої господарської діяльності. Саме системний підхід дозволяє послідовно закріплювати теоретичні знання про підприємства туристичної сфери, поетапно переходити від теоретичного ознайомлення з їх діяльністю як елемента господарської системи до вивчення технологічних особливостей, порядку планування показників, причин і тенденцій їх зміни. З метою реалізації системного підходу, студенти, крім аудиторних занять, проходять практики та стажування за кордоном.

Підготовку бакалаврів зі спеціальності «Туризм» завершує виконання та захист бакалаврської дипломної роботи, мета якої: розширення, закріплення і систематизація теоретичних знань, придбання навиків практичного застосування цих знань при рішенні конкретної наукової, технічної, виробничої, економічної або організаційно-управлінської задачі.

Бакалавр зі спеціальності «Туризм» є фахівцем, підготовленим до кваліфікованої технічної та первинної аналітичної роботи, до виконання спеціальних робіт, пов’язаних із застосуванням знань у сфері туризму відповідно до набутого фаху.

Кафедра здійснює підготовку фахівців ступеня «магістр» за спеціальністю 242 «Туризм» (кваліфікація: «магістр з туризму, туризмознавець, екскурсознавець»).

Крім того, започатковано програму отримання подвійного магістерського диплому за спеціальностями «Туризм» або «Готельно-ресторанна справа» у Академії готельного бізнесу та громадського харчування у Познані (Польща).

Магістр зі спеціальності «Туризм» – це фахівець здобув поглиблені спеціальні уміння та знання інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у сфері туризму. Має широку ерудицію, фундаментальну наукову базу, володіти методологією наукової творчості, сучасними інформаційними технологіями, методами отримання, обробки, зберігання і використання наукової інформації, бути спроможним до творчої науково-дослідницької і науково-педагогічної діяльності.

Кафедра приділяє велику увагу розробці навчально-методичного забезпечення дисциплін загальної та професійної підготовки, які формують майбутнього фахівця:

Навчальна дисципліна

Загальний обсяг,
годин

Навчальна дисципліна

Загальний обсяг,
годин

Екскурсологія

90

Основи лідерства

90

Туризмологія

90

Міжнародне право

90

Міжнародний туризм

90

Курортологія

90

Управління якістю туристичних послуг

90

Методика викладання у вищій школі

90

Управління проектами

90

Інноваційні технології в туризмі

90

Антикризове управління в сфері туризму

90

Методологія і організація наукових досліджень

90

Етнокультурне країнознавство

150

Психологія управління в туризмі

90

Глобальна стратегія сталого розвитку

90

Прогнозування та планування туристичної діяльності

90

Туристично-краєзнавча діяльність

150

Цивільний захист та охорона праці

90

Поглиблення та закріплення отриманих знань, навичок та їх практичне застосування передбачено під час проходження практики на туристичних підприємствах м. Полтави та області, студентській туристичній агенції «STA» та стажування за кордоном.

Підготовку магістрів зі спеціальності «Туризм» завершує виконання та захист магістерської дипломної роботи, яка присвячена дослідженню роботи туристичного підприємства, обґрунтуванню інноваційних пропозицій з оцінкою майбутніх тенденцій розвитку ринку.

Магістри зі спеціальності «Туризм» – професіонали, які користуються постійним попитом на ринку праці, мають можливість отримувати конкурентну заробітну плату та здатні швидко адаптуватися до постійно зростаючих вимог споживачів.