Про кафедру

          

Кафедра туристичного та готельного бізнесу здійснює професійну підготовку досвідчених кадрів для сфери туризму (далі – кафедра) за спеціальністю 242 «Туризм» (галузь знань 24 «Сфера обслуговування»), ступеня «бакалавр» і «магістр».

Кафедру очолює професор, доктор економічних наук Георгій Павлович Скляр. На кафедрі працює кваліфікований професорсько-викладацький склад, який має вчені ступені доктора і кандидата наук. Науково-педагогічні працівники здійснюють наукові дослідження у сфері туризму, економіки та управління підприємствами.

Співробітниками кафедри розроблені сучасні навчально-методичні комплекси з навчальних дисциплін і електронні посібники відповідно до міжнародних стандартів.

У навчальному процесі науково-педагогічні працівники кафедри активно застосовують інтерактивні освітні технології (колоквіуми, ділові ігри, ситуаційні моделі та ін.), а також систему електронної підтримки освітнього процесу на базі платформи «Moodle».

Студенти мають можливість проходження стажування за кордоном:

Стажування проходить у департаментах: «Food and beverage», «Service», «Housekeeping», «Seller» «Сourier».

Для формування ділових якостей у молоді, сприяння ефективному використанню власного потенціалу, інтелектуальному та творчому розвитку особистості, формуванню та розвитку комунікативних навичків  і  навичок командо творення, свідомого вибору подальшого місця роботи створено, спільно з туристичним оператором «ТАТУР», студентське туристичне агентство «STA».

На кафедрі працює студентський науковий гурток. Його діяльність спрямована на розвиток творчого мислення у студентів і сприяє поглибленню та закріпленню отриманих у процесі навчання знань.

Студенти відповідально ставляться та беруть активну участь у підготовці та проведенні науково-практичних семінарів, конференцій, круглих столів, конкурсів на кращу студентську наукову роботу, інтелектуальних ігор та інших заходів.

Висока професійна підготовка і вільне володіння іноземними мовами дозволяє випускникам бути конкурентоспроможними на ринку праці України і за її межами.

Завідувач кафедри

СКЛЯР ГЕОРГІЙ ПАВЛОВИЧ, доктор економічних наук, професор