кафедра туристичного та готельного бізнесу

Історія кафедри

          

Кафедра туристичного та готельного бізнесу створена 30 серпня 2012 року у складі факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

У 2012 році ліцензовано підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм» з ліцензованим обсягом 50 осіб за денною формою навчання.

У 2013 році проведено ліцензування з метою збільшення ліцензованих обсягів підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за заочною формою навчання (на 25 осіб).

У 2016 році акредитовано напрям підготовки 6.140103 «Туризм» та за результатами проходження процедури державної акредитації напряму підготовки отримано сертифікат про акредитацію на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра терміном дії до 01.07.2021 року. У цьому ж  році отримано дозвіл Міністерства освіти і науки України на збільшення ліцензійного обсягу підготовки бакалаврів денної та заочної форми навчання до 125 осіб.

У 2016 році також проведено ліцензування та отримано ліцензію на підготовку магістрів за спеціальністю 242 «Туризм» з ліцензованим обсягом 70 осіб (за денною та заочною формами навчання).

У 2018 році акредитовано освітньо-професійну програму зі спеціальності 242 «Туризм»  за другим (магістерським) рівнем (рішення Акредитаційної комісії від 20 лютого 2018 року, протокол № 128).

У 2019 році акредитовано освітньо-професійну програму зі спеціальності 242 «Туризм»  за початковим рівнем вищої освіти (Наказ МОН від 8 серпня 2019 року, протокол № 950-л).

На даний час на кафедрі туристичного та готельного бізнесу працює 8 науково-педагогічних працівників, з них 2 доктори наук та 5 кандидатів наук. З  2012 року кафедру очолює доктор економічних наук, професор Скляр Георгій Павлович.