кафедра туристичного та готельного бізнесу

Історія кафедри

          

Кафедра туристичного та готельного бізнесу створена 30 серпня 2012 року у складі факультету харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». З 2012 року по сьогодні кафедру очолює доктор економічних наук, професор Скляр Георгій Павлович.

У 2012 році ліцензовано підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм» з ліцензованим обсягом 50 осіб за денною формою навчання.

У 2013 році проведено ліцензування з метою збільшення ліцензованих обсягів підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за заочною формою навчання (на 25 осіб).

У 2016 році акредитовано напрям підготовки 6.140103 «Туризм» та за результатами проходження процедури державної акредитації напряму підготовки отримано сертифікат про акредитацію на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра терміном дії до 01.07.2021 року. У цьому ж  році отримано дозвіл Міністерства освіти і науки України на збільшення ліцензійного обсягу підготовки бакалаврів денної та заочної форми навчання до 125 осіб.

У 2016 році також проведено ліцензування та отримано ліцензію на підготовку магістрів за спеціальністю 242 «Туризм» з ліцензованим обсягом 70 осіб (за денною та заочною формами навчання).

У 2018 році акредитовано освітньо-професійну програму зі спеціальності 242 «Туризм»  за другим (магістерським) рівнем (рішення Акредитаційної комісії МОН України від 20 лютого 2018 року, протокол № 128). За результатами успішно пройденої акредитації проведення Університет отримав на 5 років сертифікат про акредитацію освітньої програми «Туризм» підготовки магістрів (Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми № 170014078 від 27.02.2018 року ).

У 2019 році проведено ліцензування та отримано ліцензію на підготовку молодших бакалаврів за спеціальністю 242 «Туризм» за початковим рівнем (коротким циклом) вищої освіти з ліцензованим обсягом 80 осіб (Наказ МОН України № 950-л, протокол № 146 від 8 серпня 2019 року ).

З 2019 року кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

У 2020 році Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти проведено акредитацію освітньої програми «Туризм» за спеціальністю 242 «Туризм» перший (бакалаврський) рівень вищої освіти. Агентство оцінило як зразкові наступні критерії освітньої програми: освітнє середовище та матеріальні ресурси; внутрішнє забезпечення якості освітньої програми; контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність (Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи від 26 січня 2021 р., протокол № 1 (44) ). За результатами успішно пройденої акредитації проведення Університет отримав на 5 років сертифікат про акредитацію освітньої програми «Туризм» підготовки бакалаврів (Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 1199 від 29.01.2021 року ).

З 2021-2022 навчального року кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту денної освіти Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

У 2022 році Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти проведено акредитацію освітньої програми «Туризм» за спеціальністю 242 «Туризм» початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти (Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи від 14 квітня 2022 р., протокол № 6 (11) ). За результатами успішно пройденої акредитації проведення Університет отримав на 5 років сертифікат про акредитацію освітньої програми «Туризм» підготовки молодших бакалаврів (Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 3098 від 20.04.2022 року ).

У 2023 році Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти проведено акредитацію освітньої програми «Туризм» за спеціальністю 242 «Туризм» другий (магістерський) рівень вищої освіти (Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи від 20 червня 2023 р., протокол № 10 (39) ). За результатами успішно пройденої акредитації проведення Університет отримав на 5 років сертифікат про акредитацію освітньої програми «Туризм» підготовки магістрів (Сертифікат про акредитацію освітньої програми № 5091 від 20.06.2023 року ).

На даний час на кафедрі туристичного та готельного бізнесу працює 8 науково-педагогічних працівників, з них 2 доктори наук та 5 кандидатів наук.