кафедра туристичного та готельного бізнесу

Абітурієнту

          

Кафедра здійснює підготовку фахівців ступеня освіти «молодший бакалавр» за спеціальністю 242 «Туризм» (кваліфікація: «молодший бакалавр з туризму»). Термін навчання 1 рік 10 місяців.

Це унікальна можливість отримати за скороченим терміном навчання сучасну спеціальність затребувану на ринку праці. Оскільки, туризм – одна з найбільш динамічних, прибуткових, популярних і перспективних сфер економіки сучасного світу.

Молодший бакалавр – це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти і присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми.

Підготовку молодших бакалаврів зі спеціальності «Туризм» завершує складання комплексного екзамену за фахом, мета якого: полягає у встановленні відповідного рівня вимогам освітньо-професійної програми, необхідних для присвоєння здобувачу відповідної кваліфікації.

Отримавши диплом молодшого бакалавра ти зможеш вступити до ПУЕТ на 3 курс і продовжити навчання за освітнім ступенем «бакалавр».

Гарант освітньої програми – Шуканов Павло Васильович, доктор географічних наук, доцент

Кафедра здійснює підготовку фахівців ступеня освіти «бакалавр» за спеціальністю 242 «Туризм» (кваліфікація: «бакалавр з туризму»). Термін навчання 3 роки 10 місяців.

Важливу роль у підготовці фахівців відіграє забезпечення системного підходу до процесу формування теоретичних основ і придбання практичних навиків майбутньої господарської діяльності в сфері туризму. Саме системний підхід дозволяє послідовно закріплювати теоретичні знання про підприємства туристичної сфери, поетапно переходити від теоретичного ознайомлення з їх діяльністю як елемента господарської системи до вивчення технологічних особливостей, порядку планування показників, причин і тенденцій їх зміни. З метою реалізації системного підходу, студенти, крім аудиторних занять, проходять практики та стажування за кордоном.

Підготовку бакалаврів зі спеціальності «Туризм» завершує виконання та захист кваліфікаційної роботи, мета якої: розширення, закріплення і систематизація теоретичних знань, придбання навиків практичного застосування цих знань при рішенні конкретної наукової, технічної, виробничої, економічної або організаційно-управлінської задачі.

Бакалавр зі спеціальності «Туризм» є фахівцем, підготовленим до кваліфікованої технічної та первинної аналітичної роботи, до виконання спеціальних робіт, пов’язаних із застосуванням знань у сфері туризму відповідно до набутого фаху.

Гарант освітньої програми – Карпенко Юрій Вікторович, кандидат економічних наук

Кафедра здійснює підготовку фахівців ступеня освіти «магістр» за спеціальністю 242 «Туризм» (кваліфікація «магістр з туризму»). Термін навчання 1 рік 6 місяців

Магістр зі спеціальності «Туризм» – це фахівець здобув поглиблені спеціальні уміння та знання інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у сфері туризму. Має широку ерудицію, фундаментальну наукову базу, володіти методологією наукової творчості, сучасними інформаційними технологіями, методами отримання, обробки, зберігання і використання наукової інформації, бути спроможним до творчої науково-дослідницької і науково-педагогічної діяльності.

Поглиблення та закріплення отриманих знань, навичок та їх практичне застосування передбачено під час проходження практики на туристичних підприємствах м. Полтави та області, студентській туристичній агенції «STA», студентському туристичному клубі «Way Hunters» та стажуванні за кордоном.

Підготовку магістрів зі спеціальності «Туризм» завершує виконання та захист магістерської дипломної роботи, яка присвячена дослідженню роботи туристичного підприємства, обґрунтуванню інноваційних пропозицій з оцінкою майбутніх тенденцій розвитку туристичного ринку.

Гарант освітньої програми – Скляр Георгій Павлович, доктор економічних наук, професор