кафедра туристичного та готельного бізнесу

Абітурієнту

          

Кафедра здійснює підготовку фахівців ступеня освіти «молодший бакалавр» за спеціальністю 242 «Туризм» (кваліфікація: «молодший бакалавр з туризму»). Термін навчання 1 рік 10 місяців.

Молодший бакалавр – це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти і присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми.

Молодший бакалавр з туризму – це фахівець здатний розв’язувати типові спеціалізовані задачі у  сфері туризму або у процесі навчання.

Акцент освітньої програми «Туризм» робиться на здобутті знань та умінь у сфері рекреації і туризму, необхідних для працевлаштування на підприємствах малого бізнесу туристичної сфери в Україні і за кордоном або можливості продовження освіти (бакалаврські програми).

Інтегрована підготовка молодших бакалаврів поєднує чітку практичну спрямованість навчання для здійснення самостійної професійної діяльності в сфері туризму відповідно до сучасних вимог ринку праці. Дана освітня програма передбачає надання теоретико-методичних знань та основних практичних навичок з організації формування, просування та реалізації туристичного продукту. Освітня програма «Туризм» орієнтована на професійну підготовку сучасних фахівців для сфери туризму з можливістю професійного закордонного стажування та отримання міжнародного практичного досвіду у сфері туризму, а також використання знань і досвіду вітчизняних професіоналів туристичного бізнесу.

Це унікальна можливість отримати за 2 роки сучасну спеціальність затребувану на ринку праці. Оскільки, туризм – одна з найбільш динамічних, прибуткових, популярних і перспективних сфер економіки сучасного світу.

Кар’єрна реалізація:

 • Туристичний агент
 • Офісний службовець (подорожі)
 • Організатор подорожей (екскурсій)
 • Консультант з подорожей та організатор подорожей
 • Екскурсовод
 • Фахівець із організації дозвілля
 • Фахівець з розвитку сільського туризму

Гарант освітньої програми – Шуканов Павло Васильович, доктор географічних наук, доцент

Кафедра здійснює підготовку фахівців ступеня освіти «бакалавр» за спеціальністю 242 «Туризм» (кваліфікація: «бакалавр з туризму»). Термін навчання 3 роки 10 місяців.

Бакалавр з туризму – це фахівець здатний комплексно розв’язувати складні професійні задачі та практичні проблеми у сфері туризму і рекреації як в процесі навчання, так і в процесі роботи.

Акцент освітньої програми «Туризм» робиться на здобутті знань та умінь у сфері рекреації і туризму, необхідних для працевлаштування на туристичних підприємствах в Україні і за кордоном, на профільних посадах в органах державної влади, місцевого самоврядування, відкриття і ведення власної справи в сфері туризму або можливості продовження освіти (магістерські професійні та наукові програми).

Освітня програма «Туризм» формує фахівців для сфери туризму з сучасними фаховими засобами мислення і практичними навичками, здатних використовувати здобутки сучасної науки. ОПП є міждисциплінарною з пріоритетністю практичної складової, мовної підготовки та з можливістю закордонного стажування для отримання практичного досвіду у сфері туризму. Дана освітня програма містить широкий перелік вибіркових навчальних дисциплін циклів загальної та професійної підготовки. Освітня діяльність здійснюється в умовах співпраці із підприємствами (закладами, установами, організаціями) сфери туризму регіону з метою використання здобувачами вищої освіти знань і досвіду професіоналів туристичного бізнесу та набуття практичних навичок.

Освітня програма «Туризм» дає можливість здійснення академічної мобільності (національної та міжнародної) на основі двосторонніх договорів між ПУЕТ та ЗВО-партнерами для збагачення їх індивідуального досвіду щодо поширення знань та підвищення конкурентоздатності випускників ПУЕТ на ринках освітніх послуг та праці.

Кар’єрна реалізація:

 • Фахівець з туристичного обслуговування
 • Організатор подорожей (екскурсій)
 • Організатор туристичної і готельної діяльності
 • Консультант з подорожей та організатор подорожей
 • Екскурсовод
 • Фахівець із організації дозвілля
 • Фахівець з розвитку сільського туризму
 • Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму)
 • Фахівець із туристичної безпеки
 • Інспектор з туризму
 • Інструктор-методист з туризму
 • Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності
 • Туристичний агент
 • Офісний службовець (подорожі)

Гарант освітньої програми – Карпенко Юрій Вікторович, кандидат економічних наук, доцент

Кафедра здійснює підготовку фахівців ступеня освіти «магістр» за спеціальністю 242 «Туризм» (кваліфікація «магістр з туризму»). Термін навчання 1 рік 4 місяці

Магістр з туризму здатний ставити та успішно вирішувати на достатньому професійному рівні практичні завдання,  узагальнювати практику туризму і рекреації, прогнозувати напрями їх розвитку, розв’язувати професійні проблеми та практичні завдання у сфері туризму та рекреації  як в процесі навчання, так і в процесі роботи.

Акцент освітньої програми «Туризм» робиться на здобутті знань та умінь у сфері рекреації і туризму, необхідних для професійної діяльності на туристичних підприємствах в Україні і за кордоном, на профільних посадах в органах державної влади, місцевого самоврядування, наукової кар’єри, відкриття і ведення власної справи в сфері туризму або можливості продовження освіти (наукові програми).

Особливістю освітньої програми «Туризм» є пропозиція практико-орієнтованого навчання фахівців для сфери туризму з новим способом мислення, здатних застосовувати не лише існуючі методи організації туристичної діяльності, але й удосконалювати їх на основі впровадження наукових досягнень у практику.

Здобувачі вищої освіти мають можливість закордонного стажування та отримання міжнародного практичного досвіду у сфері туризму, а також використання знань і досвіду вітчизняних професіоналів туристичного бізнесу. Можливість здійснення академічної мобільності (національної та міжнародної) на основі двосторонніх договорів між ПУЕТ та ЗВО-партнерами для збагачення індивідуального досвіду здобувачів вищої освіти щодо поширення знань, підвищення ефективності наукових досліджень та конкурентоздатності випускників ПУЕТ на ринках освітніх послуг та праці.

Кар’єрна реалізація:

 • Директор комплексу (оздоровчого, спортивного, туристського)
 • Завідувач туристичного агентства
 • Менеджер (управитель) з туризму
 • Начальник табору туристського Фахівець з рекреації
 • Фахівець з гостинності (готелі, туристичні комплекси та ін.)
 • Туризмознавець
 • Науковий співробітник (туризмологія, екскурсознавство)
 • Науковий співробітник-консультант (туризмологія, екскурсознавство)
 • Молодший науковий співробітник (туризмологія, екскурсознавство)

Гарант освітньої програми – Скляр Георгій Павлович, доктор економічних наук, професор